کشور گذشته قبلی
ژاپن 1.32 1.39


- مشاغل نسبت به نرم افزار - اطلاعات - شاخص های اقتصادی