کشور گذشته قبلی
ژاپن 1.59 2019-08


- مشاغل نسبت به نرم افزار - اطلاعات - شاخص های اقتصادی