کشور گذشته قبلی
برزیل 121.39 2019-08
کانادا 17015.20 2019-07
فرانسه 25395.90 2019-06
سوئیس 5109.00 2019-06
ایالات متحده 136.00 2019-09


آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -آمار اشتغال غیر کشاورزی - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.