کشور گذشته قبلی
هند 3.35 3.35
چین 2.2 2.2
کویت 1 1
قطر 1 1
بحرین 0.75 0.75
عربستان سعودی 0.5 0.5


- نرخ بهره معکوس - اطلاعات - شاخص های اقتصادی