کشور گذشته قبلی
چین 2300000 2193580
هند 1048263 1646332
فیلیپین 1389 26
تایلند 40418 30109


- مجموع فروش خودرو - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی