کشور گذشته قبلی
روسیه 122622 63033
اسپانیا 82651 34547
ترکیه 70973 32235


- مجموع فروش خودرو - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی