کشور گذشته قبلی
روسیه 152057.00 2019-10 157129
اسپانیا 93961.00 2019-10 81751
ترکیه 49075.00 2019-10 41992


- مجموع فروش خودرو - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی