کشور گذشته قبلی
ژاپن 93.7 88.3


- تمام شاخص فعالیت صنعت - اطلاعات - شاخص های اقتصادی