کشور گذشته قبلی
ژاپن 93.7 88.3


- تمام شاخص فعالیت صنعت - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی