کشور گذشته قبلی
ژاپن 95.1 93.7


- تمام شاخص فعالیت صنعت - آسیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی