کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 4.58 0.58


- تغییرات سهام نفت خام API - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی