کشور گذشته قبلی
ایالات متحده 8.7 -4.84


- تغییرات سهام نفت خام API - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی