کشور گذشته قبلی
ایرلند 1701 1914
اسپانیا 21.79 18.12
ترکیه 131380 34076


- فروش خانه موجود - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی