کشور گذشته قبلی
ایرلند 3353.00 2019-09 3277
اسپانیا 31.57 2019-09 28.95
ترکیه 95510.00 2019-09 69904


- فروش خانه موجود - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی