کشور گذشته قبلی
ایرلند 3123.00 2019-11 3616
اسپانیا 31.01 2019-11 34.9
ترکیه 126594.00 2019-12 89463


- فروش خانه موجود - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی