کشور گذشته قبلی
اسپانیا 28.20 2019-12 31.01
ترکیه 126594.00 2019-12 89463
ایالات متحده 5540.00 2019-12 5350


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی