کشور گذشته قبلی
اسپانیا 18.12 20.6
ترکیه 131380 34076
ایالات متحده 4720 3910


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی