کشور گذشته قبلی
اسپانیا 31.57 2019-09 28.95
ترکیه 95510.00 2019-09 69904
ایالات متحده 5380.00 2019-09 5500


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی