کشور گذشته قبلی
اسپانیا 25.89 21.79
ترکیه 118285 161420
ایالات متحده 6000 5860


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی