کشور گذشته قبلی
اسپانیا 38.44 28.2
ترکیه 126594 89463
ایالات متحده 5770 5420


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی