کشور گذشته قبلی
اسپانیا 31.91 29.91
ترکیه 69083 75825
ایالات متحده 6760 6710


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی