کشور گذشته قبلی
اسپانیا 34.90 2019-10 31.57
ترکیه 95510.00 2019-09 69904
ایالات متحده 5350.00 2019-11 5440


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی