کشور گذشته قبلی
اسپانیا 29.45 24.63
ترکیه 82598 95368
ایالات متحده 6850 6570


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی