کشور گذشته قبلی
اسپانیا 20.6 28.42
ترکیه 74581 81450
ایالات متحده 3910 4330


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی