کشور گذشته قبلی
اسپانیا 28.95 2019-08
ترکیه 63305.00 2019-07
ایالات متحده 5490.00 2019-08


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی