کشور گذشته قبلی
اسپانیا 28.42 35.32
ترکیه 74581 81450
ایالات متحده 4330 5270


- فروش خانه موجود - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی