کشور گذشته قبلی
ایرلند 2940 2519
اسپانیا 28.42 35.32
ترکیه 74581 81450
ایالات متحده 4330 5270


- فروش خانه موجود - اطلاعات - شاخص های اقتصادی