کشور گذشته قبلی
استرالیا 11270.00 2019-03
نیوزیلند 1681.00 2018-12


- تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی