کشور گذشته قبلی
استرالیا 37753 47888
نیوزیلند 119293 109973


- درآمدهای دولت - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی