کشور گذشته قبلی
استرالیا 38823.00 2019-06
نیوزیلند 119293.00 2019-12


- درآمدهای دولت - استرالیا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی