کشور گذشته قبلی
کانادا 14.30 2019-10 -16.3
ایالات متحده 27021.00 2019-10 27095


- قسمت مدت زمان اشتغال - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی