کشور گذشته قبلی
کانادا 70.3 -522
ایالات متحده 23179 20741


- قسمت مدت زمان اشتغال - امریکا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی