کشور گذشته قبلی
استرالیا -138584 -371472
کانادا 70.3 -522
منطقه یورو 31534 31875
فرانسه 4641 4719
آلمان 11143 11230
ایتالیا 36117 37249
ژاپن 7333 7386
هلند 4429 4382
اسپانیا 2848 2945
سوئیس 1722 1740
ترکیه 2780 2408
انگلستان 8595 8692
ایالات متحده 23179 20741


- قسمت مدت زمان اشتغال - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی