قیمت روز سال
Big Lots 34.22 8.02 30.16% 0.18%
Dollar Tree 90.86 -0.48 -0.52% -18.12%
Five Below 100.52 -2.78 -2.69% -22.65%
Fred's 0.09 -0.03 -20.95% -83.33%

قیمت روز سال
NASDAQ 10543 -3.98 -0.04% 28.64%
Russell 2000 1418 19.28 1.38% -8.97%