قیمت روز سال
G-III Apparel 9.94 -0.22 -2.17% -65.61%
Kohl's 17.48 -0.53 -2.94% -65.80%
Nike 93.75 -0.51 -0.54% 15.46%
Sequential Brands 0.18 -0.01 -2.90% -74.13%
VF 55.64 -0.65 -1.15% -32.76%

قیمت روز سال
S&P 500 3022 38.55 1.30% 7.84%