قیمت روز سال
Amazon 2,890.30 11.60 0.40% 48.76%
CBS 23.53 -0.07 -0.30% -54.76%
Comcast 39.25 -0.45 -1.13% -9.31%
Walt Disney 112.23 -0.79 -0.69% -21.22%
Twenty-First Century Fox 26.51 -0.42 -1.56% -27.57%
Microsoft 206.26 1.56 0.76% 50.49%
Viacom 24.40 0 0% -13.32%

قیمت روز سال
S&P 500 3129 -1.01 -0.03% 4.63%