کشور گذشته قبلی
بنین 81.6 71.3
بورکینا فاسو 61.6 66.7
گینه بیسائو 67.9 67.9
ساحل عاج 77.1 76.2
مالی 72.6 75
نیجر 77.4 66.5
نیجریه 45.4 43.8
سنگال 84.4 68.2
آفریقای جنوبی 74.6 78.1
توگو 76.6 73.6


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.افریقا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.