کشور گذشته قبلی
آرژانتین 51.6 59.4
برزیل 76 78.7
کانادا 81.2 81.5
کلمبیا 80.9 80.12
مکزیک 80.2 81.4
ایالات متحده 64.89 73.19


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.