کشور گذشته قبلی
آرژانتین 46.4 42
برزیل 72 69.6
کانادا 79.8 81.4
کلمبیا 76.5 80.9
مکزیک 45.4 44.7
ایالات متحده 70.56 68.46


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.