کشور گذشته قبلی
کنیا 327.00 2018-12


- تولید خودرو - افریقا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی