کشور گذشته قبلی
فرانسه 2269600.00 2018-12
آلمان 445700.00 2019-05
لهستان 43.40 2019-04
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 147.50 2019-04
اسپانیا 1792.00 2019-04
ترکیه 136517.00 2019-05
انگلستان 70971.00 2019-04


- تولید خودرو - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی