کشور گذشته قبلی
فرانسه 2227000.00 2017-12
آلمان 451400.00 2019-03
لهستان 38.50 2019-02
پرتغال 26000.00 2019-02
روسیه 134.00 2019-02
اسپانیا 1982.00 2019-02
ترکیه 132189.00 2019-03
انگلستان 123203.00 2019-02


- تولید خودرو - اروپا - اطلاعات - شاخص های اقتصادی