قیمت روز سال
Applied Materials 54.39 -0.63 -1.15% 39.43%
Asml 319.36 0.37 0.12% 67.21%
KLA-Tencor 173.00 0.57 0.33% 68.39%
Onto Innovation Inc. 31.79 -0.29 -0.90% 8.87%
Rudolph Technologies 24.00 -4.50 -15.79% 1.65%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%
NASDAQ 100 9572 134.01 1.42% 31.51%
S&P 500 3019 38.55 1.30% 7.73%